چهار شنبه، 24 مهر 98 ساعت 03:07 ب.ظ

پایگاه خبری تحلیلی شمال کشور

تاریخ 1397-09-30 10:17:24

قانون تسهیل ازدواج جوانان( مصوب 27/09/1384)

مازنیوز:با تاکید بر روشهای انبوهسازی، کوچک سازی ، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادههای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان( مصوب 27/09/1384 : (

ماده 1 – به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق
اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی،
ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت
تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
ماده 2 – دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیشبینی شده، از محل
«صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن ، حسب تشخیص کمیته
سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
ماده 3 – با تاکید بر روشهای انبوهسازی، کوچک سازی ، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین
ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی
(انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادههای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور
خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان
«مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت
استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
ماده 4– الف – کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری های دارای تسهیلات
رفاهی فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج ، فضاهای
مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.ب – به
هر یک از خانوادههای جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی
نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی
به صورت قرضالحسنه پرداخت میگردد. سقف مبلغ مزبور را کمیته سامان ازدواج متناسب با
سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.
ماده 5 – دولت مکلف است به منظور تکریمو ترویج سنت حسنة نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و
ترویج الگوهای مطلوب ، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی
اقدامات ذیل را انجام دهد:الف – تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در
مناطق کشور.ب – تشویق جوانان و خانوادهها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینههای
تشریفات مراسم ازدواج.ج – روز اول ذیالحجه (روز ازدواج امیرالمومنین «ع» و فاطمه زهرا
«س» ) به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.د – طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل
خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانههای گروهی، صدا و
سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیشدانشگاهی) و آموزش عالی.

ماده 6 – دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی
این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس
شورای شهر تشکیل دهد. تبصره 1 -این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و
حقوقی جهت شرکت در جلسات تصمیمگیریهای ذیربط دعوت به عمل آورد.تبصره 2 – کلیه
دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.تبصره 3 – استانداران موظفند پس
از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت
سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.
ماده 7 – به منظور رفع موانعی که باعث تاخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان به
ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت
فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:الف – تعیین محل خدمت سربازان متاهل
در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.ب – پرداخت مستمری به میزان حداقل دو
برابر سربازان مجرد به سربازان متاهل که میزان افزایش مستمری متاهلین از محل صندوق
اندوخته ازدواج جوانان تامین میگردد.
ماده 8 – دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر
برنامههای : مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آمادهسازی زوج های جوان برای آغاز
زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را
تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.
ماده 9 – دولت مکلف است متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی وام
اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
ماده 10 – وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر
موسسات اداری مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری
خوابگاهها برای متاهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه
تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق
اندوخته ازدواج جوانان تامین میشود، اقدام نمایند.تبصره – دانشجویان متاهل رشتههای
پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دورههای
تخصصی شرکت کنند.
ماده 11 – آییننامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای
اسلامی ، ظرف مدت سه ماده توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 12 – گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

ماده 13 – وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسوول
حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند.

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات