ایرج نیازآذری/ روزنامه نگار وفعال فرهنگی و اجتماعی

بابل درمسیر انسجام وهمدلی ایرج نیازآذری

برگزاری نشست "فصل‌همدلی" با حضورجمعی ازمدیران ملی بابلی وباهدف هم‌اندیشی و انتقال‌ تجربه آنها چهارم فروردین ۱۴۰۱ توسط فرماندار نومنصوب شهرستان بابل در آغاز مسوولیت اجرایی ودر تقارن با نوسده را باید به فال نیک گرفت وآن را ستود. 

یکی از مهمترین چالش های امروز جامعه ما شکاف و گسست نیروهای سیاسی و فرهنگی و زوال سرمایه اجتماعی است. جامعه ای که درآن گفت و‌گو‌ صورت نمی گیرد، سعه صدر کم است، پیش داوری و قضاوت جانبدارانه زیاد است ، مخالف تحمل نمی شود ، انحصارطلبی وحذف وجود دارد،همگرایی روبه کاهش است و شتاب واگرایی بین نیروهای موثر و‌مرجع جامعه روبه تزاید است .
در چنین جامعه ای سخن از توسعه یا حل مشکلات امری دشوار است اما غیرقابل اجرا نیست! به اعتقاد نگارنده مقدمه حل مشکلات اجرایی و عمرانی واقتصادی شهرستان بزرگی مثل بابل کاربست اندیشه نخبگان، حکمرانی خردورزانه و زمینه فرهنگی واجتماعی و روانی مشارکت جویانه می‌خواهد که به عنوان یک راهبرد مورد توجه فرماندار آینده نگربابل قرارگرفته است. 
شهرستان بابل از لحاظ سازه انسانی و پتانسیل نیروهای کارآمد و‌موثر ملی در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی، مدیریتی و اجرایی، فنی وتخصصی، تجاری وبازرگانی و تولیدی از شهرهای مطرح کشوراست اما ازوجودشان برای پیشرفت شهرستان استفاده مطلوبی نمی شود. 
فرمانداربابل به عنوان نماینده عالی دولت بادرک عمیق ازاین سرمایه های اثربخش فرصت گفت‌و‌گو ، اظهار و نظر گروه های سیاسی، اجتماعی، صنفی و مشارکت همه نیروهای دلسوز به شهرستان را درقالب نشست های همدلانه فراهم نموده است تا سرمایه اجتماعی رو به زوال شهرستان احیا شود. اگر این اتفاق مبارک بصورت هدفمند وسازمان یافته ادامه یابد که جناب دکتر گرجی بدنبال آن است می توان به توسعه شهرستان بیش از پیش امیدوار بود. 
آقای فرماندارکه چهره ای فرهنگی و‌آموزشی هستند بخوبی به نیازهای فرهنگی و روانی جوانان شهر واقفند وبه خوبی می دانند بدون تامین مطالبات نشاط آفرین فرهنگی وهنری مشروع وقانونی قاطبه شهروندان که کنسرت یکی از مصادیق بارز آن است نمی توانند در سایر امور اجتماعی و اقتصادی و عمرانی موفق شوند. 
 ذهنیت فقدان امنیت یکی ازمهمترین موانع و چالش‌های روانی علیه سرمایه گذاری در بابل است که نیازمند برطرف ساختن زمینه های آن توسط فرماندار به عنوان رییس شورای تامین شهرستان با همکاری سایر اعضا و نهادهاو تریبون ها می باشد


درپایان این قلم ضمن تشکر از مساعی فرماندار جدید بابل براین باورم که موفقیت ایشان در تعمیق و تحکیم همدلی وانسجام "بابل یاران " وتوسعه زاد بوم مستلزم همراهی و همکاری همه نهادها وجریان های فکری و‌ اجتماعی و صنفی شهرستان ومردمی سازی طرح های توسعه وبخصوص است. 
ایرج نیازآذری/ روزنامه نگار وفعال فرهنگی و اجتماعی
 

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار